De website is gemaakt met javascript en wordt grotendeels 'dynamisch' opgebouwd. Hiervoor wordt informatie van de webserver opgehaald.

Het kan voorkomen dat hier wat vertraging in optreedt zodat een pagina niet goed geladen wordt. In dat geval kan het helpen om het sherm te 'verversen' door op 'F5' (command + R op Mac) te drukken of op de refreshknop: van de browser te klikken.

De website is gemaakt met javascript en wordt grotendeels 'dynamisch' opgebouwd. Hiervoor wordt informatie van de webserver opgehaald.

Het kan voorkomen dat hier wat vertraging in optreedt zodat een pagina niet goed geladen wordt. In dat geval kan het helpen om het sherm te 'verversen' door op 'F5' (command + R op Mac) te drukken of op de refreshknop: van de browser te klikken.

Kies eerst een Landvormgroep op het tabblad 'Legenda'

Kies eerst een Landvormsubgroep op het tabblad 'Legenda'

Verantwoording

In het kader van de BasisRegistratie Ondergrond (BRO) is in 2017 de Geomorfologische Kaart van Nederland (GKN) geupdate en gepubliceerd op PDOK; kijk bij 'BRO - Geomorfologischekaart 1:50.000'. Hierbij is tevens de opzet van de legenda grondig herzien.

Deze website beschrijft de nieuwe opzet en alle Legendaeenheden. Door de nieuwe opzet wijken deze eenheden af van de legenda die vanaf 1977 gebruikt is voor de geomorfologische kaarten in Nederland (Ten Cate & Maarleveld, 1977). De beschrijvingen bij de eenheden zijn deels gebaseerd op de toelichting uit 1977, maar ook aangepast en aangevuld naar huidige inzichten. Een groot deel van de figuren op deze website is overgenomen uit die toelichting en deels door Bosma Grafiek aangepast voor dit doel. Daarnaast is een aantal tekeningen overgenomen uit de boeken: 'Landschappen van Nederland, Geologie, Bodem en Landgebruik' (Jongmans et al. 2013). De foto's zijn gemaakt door de auteurs.

Wageningen, augustus 2017,

ing. GJ (Gilbert) Maas

ir. SPJ (Bas) van Delft

ing. AH (Nanny) Heidema MSc

Functionaliteit

De website is gemaakt met javascript en wordt grotendeels 'dynamisch' opgebouwd. Hiervoor wordt informatie van de webserver opgehaald.

Het kan voorkomen dat hier wat vertraging in optreedt zodat een pagina niet goed geladen wordt. In dat geval kan het helpen om het sherm te 'verversen' door op 'F5' (command + R op Mac) te drukken of op de refreshknop: van de browser te klikken.

Op smalle schermen (telefoon, tablet) worden brede tabellen niet geheel weergegeven. Deze kunnen toch bekeken worden door de tabel heen en weer te 'swipen'.

Deze website is aan te roepen via de url: http://legendageomorfologie.wur.nl/ waarmee de basis weergave wordt aangeroepen. Het is echter ook mogeljk om vanuit een tekst of kaart direct naar een eenheid te verwijzen met een aangepaste link zoals:

http://legendageomorfologie.wur.nl/?eenheid=A waarmee direct de vormgroep A - Wanden geopend wordt;

http://legendageomorfologie.wur.nl/?eenheid=A71 waarmee direct de vormsubgroep A71 - Klif geopend wordt;

Copyrights

© 2017 Wageningen Environmental Research (instituut binnen de rechtspersoon Stichting Wageningen Research), Postbus 47, 6700 AA Wageningen, T 0317 48 07 00, E info.alterra@wur.nl, www.wur.nl/environmental-research. Wageningen Environmental Research is onderdeel van Wageningen University & Research.

  • Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking van deze uitgave is toegestaan mits met duidelijke bronvermelding.
  • Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor commerciële doeleinden en/of geldelijk gewin.
  • Overname, verveelvoudiging of openbaarmaking is niet toegestaan voor die gedeelten van deze uitgave waarvan duidelijk is dat de auteursrechten liggen bij derden en/of zijn voorbehouden.

Wageningen Environmental Research aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de resultaten van dit onderzoek of de toepassing van de adviezen.

Refereren: Maas, G. J., S. P. J. v. Delft & A. H. Heidema. (2017). "Toelichting bij de legenda Geomorfologische kaart van Nederland 1:50 000 (2017)." http://legendageomorfologie.wur.nl/. Wageningen, Wageningen Environmental Research.

Literatuur

Jongmans, A.G., M.W. van den Berg, M.P.W. Sonneveld, G.J.W.C. Peek en R.M van den Berg van Saparoea, 2013. Landschappen van Nederland, Geologie, Bodem en Landgebruik. Wageningen. Wageningen Academic Publishers

Ten Cate, J. A. M. & G. C. Maarleveld, 1977. Geomorfologische kaart van Nederland schaal 1 : 50 000; Toelichting op de legenda. Wageningen/Haarlem, Stichting voor Bodemkartering/Rijks Geologische Dienst.